ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี และน้ำเสีย

train@phuketnext train@phuketnext/ January 5, 2018/ service

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี และน้ำเสีย

เรามี Lab วิเคราะห์น้ำที่ขึ้นทะเบียนห้องปฎิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ทะเบียน ว 231
สามารถให้บริการและงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและฟิสิกซ์
Ÿ พารามิเตอร์น้ำดี
Ÿ พารามิเตอร์น้ำเสีย
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยา
Ÿ ตรวจวิเคราะห์ E-Coli, Tatal Coliform
Ÿ ตรวจวิเคราะห์ Legionella
เพื่อให้สามารถดูแล และวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ